Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou Eco Energy Point s.r.o. (ďalej ako „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

 

2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

 

3. Kupujúci by sa mal vo vlastnom záujme oboznámiť s Reklamačným poriadkom už pred objednaním/zakúpením  tovaru.

 

 

II. Povinnosti kupujúceho

 

1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po prevzatí. Pri zistení poškodenia obalu tovaru (výrobku) je povinný za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o poškodení a bezodkladne od prevzatia tovaru oznámiť telefonicky na čísle +421 905 418 967 alebo mailom na mailovej adrese info@ecoenergypoint.com predajcovi alebo prepravcovi zistenú škodu. 

 

2. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu s dopravcom bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie typu poškrabanie, presiaknutie, zlomenie, ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

 

3. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere Platinum Invests Slovakia s.r.o., 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika je povinný kupujúci skontrolovať si obsah balenia okamžite.

 

4. Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia/súčiastky. Takisto je povinný sa oboznámiť so záručnými podmienkami zariadenia, návodom ako zariadenie použiť a riadiť sa týmito informáciami.

 

 

 

III. Záručná doba

 

1. Spoločnosť Platinum Invests Slovakia, s.r.o. poskytuje na predávaný tovar záruku, ktorej dĺžka je  2 roky.

 

2. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku.

 

4. Pri výrobkoch, pri ktorých je to vyznačené v záručnom liste, je platnosť predĺženej záruky podmienená pravidelnými posezónnymi prehliadkami alebo odbornou montážou.

 

5. Na to, aby bola reklamácia uznaná, musí kupujúci počas trvania záruky a bez odkladu, po zistení vady začať reklamačné konanie. Musí poukázať na vadu, ktorú našiel na danom výrobku, musí označiť chybné vlastnosti alebo popísať prejavy vady, odovzdať výrobok s vadou predávajúcemu (ak to povaha výrobku umožňuje), pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak. Súčasne je potrebné uviesť, aký spôsob odstránenia vady kupujúci požaduje. K uznaniu reklamovanej vady nedôjde, pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej vady jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne alebo nemožné reklamovanú vadu posúdiť.

 

6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami.

 

7. Miestom uplatnenia reklamácie je  Platinum Invests Slovakia s.r.o., 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak. Oprávnenou osobou na posúdenie reklamácie je vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník. Dopravu reklamovaného výrobku zabezpečuje kupujúci.

 

8. Nie je možné považovať za vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, ak došlo k vade:

  • zmenou výrobku alebo jeho vlastností, ktoré vznikli ako dôsledok nerešpektovania návodu na použitie,
  • prepravou a manipuláciou kupujúcim,
  • nesprávnym používaním
  • neodborným zásahom
  • úmyselným poškodením
  • prirodzeným spôsobom, v dôsledku zmien materiálov alebo pôsobením vonkajších vplyvov (oxidácia, korózia, opotrebovanie náterov, zmena farebného odtieňa plastových materiálov a pod.)
  • v dôsledku živelnej pohromy alebo iných vplyvov (porucha v elektrickej sieti)

 

9. Dĺžku trvania záruky nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a údržbe môže výrobok vzhľadom na svoje vlastnosti, účel použitia a primeranej intenzite jeho používania vydržať.

 

10. Ak dôjde v dobe trvania k výmene súčiastky alebo výmene celého výrobku za výrobok nový, bude sa na túto vymenenú súčiastku alebo na nový výrobok vzťahovať nová dvojročná záruka.

 

11. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely sa na vymenenú súčiastku alebo výrobok vzťahuje vždy záruka v dĺžke trvania 2 roky. Použitím pre podnikateľské účely sa rozumie zárobkové používanie výrobku za účelom dosiahnutia zisku. Inými obchodnými účelmi sa rozumie používanie výrobku objednávateľom takým spôsobom, ktorý výrazne namáha výrobok. Napríklad použitie spôsobom obdobným používaniu výrobku pri výkone podnikateľskej činnosti. Dôvodom používania výrobku na iné obchodné účely nemusí byť dosiahnutie zisku.

 

12. Záručné podmienky sa vzťahujú aj na samostatný predaj jednotlivých súčiastok, pričom záručná doba je 2 roky. Za súčiastku sa považuje predovšetkým vymeniteľná časť výrobku, ktorá plní svoju funkciu až po zabudovaní do výrobku.

 

13. Nároky zo záruky zanikajú za podmienok uvedených v zákone. (prípadne nesplnením niektorej z vyššie uvedených záručných podmienok predĺženej záruky)

 

14. Touto zárukou nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu. Záruku je nutné uplatniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

15. Na výrobok, ku ktorému sa nevydáva záručný list sa tiež vzťahujú tieto podmienky záruky a funkciu záručného listu plní toto záručné vyhlásenie spolu s predajným dokladom.

 

16. V prípade, že je k určitému výrobku vydané zvláštne záručné vyhlásenie, použije sa prednostne toto zvláštne vyhlásenie.

 

IV. Reklamácia

 

1. Na reklamačné konanie je kupujúci povinný predložiť spolu s reklamovaným výrobkom, ak to povaha výrobku umožňuje - potvrdený záručný list alebo doklad o kúpe, prípadne aj iným spôsobom preukázať, že vadný výrobok bol zakúpený u predávajúceho.

 

2. Dopravu reklamovaného výrobku k predávajúcemu a späť zaisťuje kupujúci, ak to umožňuje povaha výrobku a ak predávajúci a kupujúci nedohodnú iným spôsobom.

 

3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu a poukáže predávajúcemu na vady na výrobku, spíše o tom predávajúci zápis, ktorý obsahuje dátum začiatku reklamačného konania, špecifikáciu výrobku, označenie vady alebo jej prejavu, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a termín vybavenia reklamácie.

 

4. V prípade, že sa v priebehu zákonnej záručnej doby vyskytne u výrobku vada, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ale len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

5. Ak je na veci taká vada, ktorú nie je možné odstrániť a táto vada bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný, má potom kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

6. Rovnaké práva, ako v bode 5. tohto článku, má kupujúci, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave. To znamená, že ak sa po oprave vyskytne rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná a vyskytne sa aj tretíkrát alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád (najmenej tri vady). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nemá za následok nemožnosť riadne užívať tovar, má kupujúci právo len na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

7. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní odo dňa jeho začatia (uplatnenia reklamácie), a to vrátane odstránenia vady, ktorej reklamácia bola uznaná, písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo písomného odôvodneného zamietnutia reklamácie. Reklamačné konanie musí byť ukončené vydaním rozhodnutia o reklamácii, v ktorom bude dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie. Kupujúci by sa vo vlastnom záujme mal u predávajúceho informovať o priebehu reklamačného konania.

 

8. Ak bude reklamácia zamietnutá, vydá predávajúci kupujúcemu súčasne s rozhodnutím o reklamácii odborné posúdenie. Pokiaľ predávajúci nie je osobou oprávnenou výrobcom na vykonávanie záručných opráv, tak v prípade zamietnutej reklamácie uplatnenej po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku bude súčasťou rozhodnutia o zamietnutí reklamácie informácia o tom, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 

9. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60. dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.