Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti

Eco Energy Point s.r.o.​

 

so sídlom 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 48 050 164, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31183/P

 

pre nákup tovaru v internetovom obchode (e-shop) umiestneného na stránke

 

http://shopsk.ecoenergypoint.com/

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, ktorý je zároveň jeho prevádzkovateľom, a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúcich“).

 

2. Kupujúci, ktorým môže byť fyzická osoba aj podnikateľ, by sa mal vo vlastnom záujme pred podaním objednávky zoznámiť s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke http://shopsk.ecoenergypoint.com/           

 

3. Podnikateľom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

 

4. Fyzická osoba sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

II. Objednávka

 

1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.  

 

2. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

3. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku. Zmluva sa uzatvára v súlade s právnymi predpismi  Slovenskej republiky.   

 

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétneho tovaru podľa výberu kupujúceho.

 

5. Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

7. Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

 

 

III. Preprava tovaru a platba za prepravu tovaru

 

1. Objednaný tovar je zabalený a poslaný prepravnou spoločnosťou, a to vrátane prepravných dokumentov ( predajný dokument, záručný list, návod na použitie a pod…).

 

 

3. Osobné prevzatie: Platinum Invests Slovakia s.r.o., 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

 

 

4. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme do 6 dní od vyzvania predávajúcim (email, telefón), považuje sa objednávka za zrušenú, ak sa kupujúci a predávajúci pred uplynutím tejto dohody výslovne nedohodnú inak.

 

5. Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej zálohovej faktúry.

 

 

IV. Platobné podmienky

 

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve. Kúpna cena tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho, spoločne s prepravným, môže byť zaplatená podľa voľby kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

A) SYSTÉMOM CREDITPAY

 

B) PLATOBNOU KARTOU

Pri doručení tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti môže kupujúci zaplatiť v hotovosti pri prevzatí kupovaného tovaru od zamestnanca prepravnej spoločnosti.

 

C) Bankovým prevodom

Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť (kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, prípadne spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho). Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy s platobnými údajmi kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od jednotlivých výrobcov a dodávateľov jednotlivých druhov tovaru.

 

3. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

 

V. Dodacie podmienky

 

1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci.

 

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru, a to bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

 

2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru.

      

3. Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na e-mailovou adresu: info@ecoenergypoint.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

 

4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane platby za dopravu tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné.

 

5. Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po vrátení tovaru alebo ak kupujúci hodnoverne preukáže, že tovar odoslal späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.

 

6. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.

 

7. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, ak výrobok mal vlastnosti uvedené v popise poskytnutom predávajúcim a nebol vadný. Tieto náklady nesie kupujúci aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

 

8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho pre vrátenie tovaru: adresa  Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 

VII. Reklamácie

 

1. Reklamácie budú riešené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu a právnym poriadkom SR.

 

2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

 

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

1. Kupujúci dobrovoľne poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mailová adresa, bankové spojenie, prípadne názov alebo obchodná firma, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, IČ DPH, a to za účelom uzatvorenia zmluvy s predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu ( e-shopu).

 

2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len “zákon”), aby predávajúci ako prevádzkovateľ zhromažďoval a spracovával jeho osobé údaje uvedené v odseku 1 vo všetkých svojich informačných systémoch, ktoré sú pre tento účel vytvorené. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu predávajúceho, za účelom zaistenia prepravných služiebpre kupujúceho, za účelom zabezpečenia prehľadu kupujúceho zrealizovaných objednávkach a za účelom vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich operácií. Kupujúci udeľuje predávajúcemu vyššie uvedený súhlas na dobu neurčitú, pričom ho kupujúci môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Osobné údaje budú spracovávané ručne aj automatizovane. Kupujúci udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov dobrovoľne. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytnuté osobné údaje budú spracované prostredníctvom zamestnancov predávajúceho a budú sprístupnené len zmluvne zaviazaným tretím osobám (sprostredkovateľom), a to len v nutnom rozsahu. Všetky osoby zúčastnené na zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov podliehajú v rámci plnenia svojich pracovných úloh zákonnej alebo zmluvne prevzatej povinnosti mlčanlivosti. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom.

 

3. Kupujúci má v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov právo vyžadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti:   

i. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje predávajúcim spracúvané

 

ii.vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho; pri vydaní rozhodnutia predávajúceho, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný  dosah a ktoré bolo vydané výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov, je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií u predávajúceho,

 

iii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,

 

iv. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

v. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

vi. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 

vii. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 

viii. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;

 

4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči:

i. spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

ii. využívaniu svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

iii. poskytovaniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu ii. vyššie na účely priameho marketingu;

 

5. Kupujúci má ďalej právo pri podozrení, že sa osobné údaje kupujúceho neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; žiadať predávajúceho o preskúmanie rozhodnutia, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a bolo vydané výlučne na základe automatizovanej formy spracúvania, a to metódou odlišnou od takejto formy spracúvania.

 

6. Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia zohrá ľudský faktor.

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zevrejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu ako aj platnú cenu objednaného tovaru ( vrátane DPH a prepravného), ktorá ej uvedená v katalógu internetového e-shopu predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu.

 

2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov po dobu platnosti ponuky, ak je takáto doba výslovne u ponuky uvedená, inak dovtedy, kým je v katalógu interentového obchodu táto ponuka zverejnená. Všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob tovarov, pokiaľpri konkrétnom tovare nie je uvedené niečo iné.

 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane miektorá z týchto skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo na inom riešení danej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy.

 

4. Činnosť predávajúceho podlieha kontrole nasledujúceho orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky v týychto obchodných podmienkach neupravené sa riadia obchodným zákoníkom. Všetky spory s medzinárodným prvkom vzniknuté na základe týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi sa riadia právnym poriadkom SR. Záväzkové vzťahy vzniknuté na základe týchto obchodných podmienok  alebo v súvislosti s nimi sa nevzťahuje Viedenský dohovor, dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, vyhláška č. 160/1991 Zb.

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa môžu predložiť na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu, podľa zoznamu, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti. Ak pôjde o spory týkajúce sa spotrebiteľov, je možné sa obrátiť na stály rozhodcovský súd, ktorý je držiteľom povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory podľa zákona č. 335/2014 Z.z. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán obrátiť sa so svojimi nárokmi na všeobecný súd. Rozhodnutie tohto Stáleho rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

 

7. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 10.11.2015